Värdegrund

Ryggkirurgiska klinikens vädegrund utgår från tre målgrupper.

Patienter - medarbetare - omvärlden

Det centrala i vår värdegrund är mötet mellan människor, vi vill att mötet mellan människor ska präglas av:

Medmänsklighet

Genom ett ödmjukt och medkännande bemötande skapar vi trygghet och förtroende.

Kvalitet

Genom forskning, utveckling och beprövad erfarenhet eftersträvar vi optimal skicklighet inom alla arbetsområden i syfte att föra kliniken framåt.

Öppenhet

Genom att ta tillvara och respektera allas tankar och erfarenheter skapar vi ett öppet klimat som leder till ökad motivation, engagemang och arbetsglädje.

Delaktighet

Genom god samverkan mellan vårdare, patient och omvärld stärker vi samhörighet och inflytande. Individens behov ska genom delaktighet och möjlighet att påverka stå i centrum.

Vår framgång bygger på högsta möjliga kvalitet baserade på såväl medicinska resultat som mötet mellan människor. Dessa möten ska kännetecknas av respekt, mod, lyhördhet och empati.

Uppdaterad 18 mars, 2014